Plieningen

Stufe 1 & 2

19-315Stufe 3, Stufe 2Plieningen

Freitag, 27.09.2019 - Freitag, 20.12.2019, 18:10 - 18:55 Uhr

Vorstufe

19-316Stufe 1Plieningen

Freitag, 27.09.2019 - Freitag, 20.12.2019, 14:00 - 14:45 Uhr

Vorstufe

19-317Stufe 1Plieningen

Freitag, 27.09.2019 - Freitag, 20.12.2019, 15:40 - 16:25 Uhr

Schwimmstufe

19-318Stufe 2Plieningen

Freitag, 27.09.2019 - Freitag, 20.12.2019, 14:50 - 15:35 Uhr

Schwimmstufe

19-319Stufe 2Plieningen

Freitag, 27.09.2019 - Freitag, 20.12.2019, 16:30 - 17:15 Uhr

Schwimmstufe

19-320Stufe 2Plieningen

Freitag, 27.09.2019 - Freitag, 20.12.2019, 17:20 - 18:05 Uhr